MÅLGRUPP: Personer från 20 år med psykiskt funktionshinder som har behov av korttidsboende eller längre vistelse, kvarboende eller växelvårdsboende.

VERKSAMHETSINRIKTNING: Vi erbjuder inskrivna rehabilitering inom socialtjänstens område där syftet är att så långt som möjligt uppfylla de för verksamheten uppställda målen med avseende på varje inskriven. Innan eller i samband med inskrivning sker bedömning av om vi kan tillgodose klientens behov av stöd och hjälp utifrån dennes funktion och resurser och verksamhetens resurser .

Vårt arbete ska harmoniera med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd; för sjukdomsförebyggande metoder; för vård och omsorg vid demenssjukdom; samt för depression och ångestsyndrom. Vi använder därför metoder och insatser, anpassade till den hjälp våra klienter behöver och som har evidens och stöd i forskning. Kartläggning sker i början av placeringstiden av brukarens behov av hjälp, svårigheter och resurser inom ett antal olika områden. Vi använder ADL-instrument och GAF som är etablerade, valida och reliabla skattnings- och bedömningsinstrument, som även används för att mäta förändringar inom de olika områdena under placeringstiden. Regelbundna uppföljningsmöten med brukare och uppdragsgivare genomförs för att följa upp hur insatserna fortlöper. Alla uppföljningar dokumenteras i aktuell genomförandeplan.

All personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt samt grunderna i MI.

Medicinsk kompetens finns genom 2 sjuksköterskor och en konsulterande psykiatrisk läkare.

Det finns tillstånd för 24 boende fördelade på huvudbyggnad med 17 platser, 2 annex med vardera 2 lägenheter samt 2 lägenheter i den nya sysselsättningsenheten.

Vi har tillgång till en rik natur med kroppefjäll inpå knuten, en stor trädgård med möjlighet till odling. Vi har hönor och kaniner, vår huskatt heter Sture. De boende är med i skötsel och arbete med trädgård och djur.

Till utflykter, resmål och övriga turer har rehabiliteringshemmet tillgång till en minibuss samt en bil.

GEOGRAFI: Högsäters Gruppboende & Rehabiliteringshem ligger i Högsäter som är en del av Färgelanda Kommun. Avstånd till närmaste städer är 4 mil till Vänersborg & Uddevalla, samt 12 mil till Göteborg. Högsäter ligger i det vackra Dalsland med Kroppefjäll alldeles utanför samhället där vandringsleder, fin natur & sjöar finns.